Ratius etiska regler

Vi tillvaratar våra uppdragsgivares intressen och iakttar god yrkesetik. Vi undviker att medverka i sammanhang som kan rubba förtroendet för Ratius. Vi iakttar sekretess beträffande interna uppgifter som vi får kunskap om i samband med uppdrag eller anställning.

Vi är lojala mot våra arbetskamrater och bidrar till att främja ett öppet, demokratiskt och kreativt klimat på arbetsplatsen.

Vid nyanställningar strävar vi efter etnisk blandning och jämlikhet mellan könen.